Jastrzębie-Zdrój
ul. Opolska 9
tel. 32 43-49-624

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Co to jest EFS?

Drukuj
Kategoria: EFS
Opublikowano: poniedziałek, 25, lipiec 2011

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju realizuje projekt systemowy pt. "O krok do przodu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

 

Europejski Fundusz Społeczny – EFS (European Social Fund – ESF) – Fundusz strukturalny, służący osiągnięciu spójności gospodarczej i społecznej oraz wysokiego poziomu zatrudnienia w Unii Europejskiej poprzez finansowanie działań w ramach pięciu obszarów wsparcia: 
1.    aktywna polityka rynku pracy, 
2.    przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, 
3.    kształcenie ustawiczne, 
4.    adaptacyjność i rozwój przedsiębiorczości, 
5.    wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy.


Istnienie i działalność Europejskiego Funduszu Społecznego (European Social Fund) datuje się od 1957 roku, kiedy to, na mocy artykułu 123 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, został powołany do życia. Jest jednym z czterech funduszy strukturalnych obok Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Finansowego Instrumentu Orientacji Rybołówstwa.

W oparciu o założenia jakie przyświecają działalności EFS, Komisja Europejska podjęła decyzję o realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)- jednego z programów operacyjnych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013 – obejmującego całość interwencjiEuropejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych,  rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. 
Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą: 

•    Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo 
•    Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 
•    Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce 
•    Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy 
•    Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa 
•    Wzrost spójności terytorialnej.


Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.

JAK PROGRAM BĘDZIE FINANSOWANY
Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld  euro a pozostałą część stanowią środki krajowe.

W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty m.in.:
•    instytucje rynku pracy,  
•    instytucje szkoleniowe,  
•    jednostki administracji rządowej i samorządowej,  
•    przedsiębiorcy,  
•    instytucje otoczenia biznesu,  
•    organizacje pozarządowe,  
•    instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,  
•    inne podmioty.

*Źródło: www.efs.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright © 2011 Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju.                                       Projekt i wykonanie: Fresh IT